ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μέλη του Συλλόγου είναι, τα φυσικά και ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, τα οποία κατά κύριο λόγο, ασκούν πραγματικά και για το δικό τους συμφέρον, το επάγγελμα του βιβλιοπώλου ή χαρτπώλου αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων MULTIMEDIA ή μικτού βιβλιοχαρτοπώλου μετά τυπογράφου ή εκδότου με την προϋπόθεση ότι η μορφή του καταστήματος του μέλους του Συλλόγου θα είναι κατά 3/4 βιβλιοπωλείο ή χαρτοπωλείο και διατηρούν μόνιμη επαγγελματική στέγη στην ευρύτερη περισφέρεια του Νομού Πειραιώς. Ειδικότερα στον Σύλλογο εγγράφονται:

  1. Τα φυσικά πρόσωπα που διατηρούν ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις.
  2. Τα Ομόρρυθμα μέλη Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων εμπορικών εταιριών.
  3. Οι διαχειριστές – εταίροι εταιριών περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε. και μέχρι δύο τον αριθμό.
  4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω νομικών προσώπων εγγράφονται εφόσον δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με τα στην αρχή αναφερθέντα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε 2 το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

Αποκλείονται του δικαιώματος εγγραφής όσοι ασχολούνται με την μεταποίηση (βιομηχανίας – βιοτεχνίας) την πάροχη υπηρεσιών και εκείνοι που ασκούν μεσολαβητικό χαρακτήτα, βοηθητικές πράξεις του εμπορίου.

Για την εγγραφή μέλους του Συλλόγου, απαιτείται να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, με την οποία ζητεί την εγγραφή του στο μητρώο μελών και δηλώνει:

  1. Το ονοματεπώνυμο του,
  2. Την ακριβή διεύθυνση του επαγγελματικού του χώρου,
  3. Οτι πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και
  4. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ.

 

Για να γίνετε μέλος του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών & Εκδοτών Πειραιά συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε  σε μορφή PDF εδώ.