ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Ν. 2081/92 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ιδρύθηκε στον Πειραιά και το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπʼ αριθμόν 1945/1934 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και στη συνέχεια με την υπʼ αριθμ. 2722/20-10-1939 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και γράφτηκε στο βιβλίο Σωματείων με αρ. Β.Σ. 1573/13-10-1939.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το καταστατικό του Συλλόγου με την υπʼ αριθμόν 317/1973 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του ίδιου Πρωτοδικείου με αύξοντα αριθμό 1522/1-9-1973. Η ψήφιση του Ν. 1712/1987 «Περί εκσυγχρονισμού των επαγγελματικών οργανώσεων» καθώς και η ανάγκη γλωσσικής αναπροσαρμογής του αρχικού κειμένου, επέβαλε νέα τροποποίηση του καταστατικού και συνολική του αναδιατύπωση, που πραγματοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του ίδιου Πρωτοδικείου με αριθμό Μητρώου Γενικό 1522 και Ειδικό 1080/12-7-89 με βάση τις υπʼ αριθμ. 238/1997 και 1219/1996 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Στη συνέχεια παρατίθεται κωδικοποιημένο το καταστατικό του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» στη μορφή με την οποία ισχύει σήμερα σε pdf εδώ.